Hopp til hovedinnhold
Geografi

TVERRFAGLIG FORDYPNING: Eldrebølge og innvandring

Oppsummering:

TVERRFAGLIG FORDYPNING: Eldrebølge og innvandring

 • Eldrebølgen og velferdsstaten

  Hva menes med begrepet eldrebølge?

  På hvilke måter utgjør eldrebølgen en utfordring for velferdsstaten?


 • Hvordan påvirker innvandring arbeidsstyrken?

  Hvilke aldersgrupper utgjør i dag en langt større andel av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre enn av den norske befolkningen som helhet?

  Hvilke aldersgrupper utgjør i dag en langt større andel av den norske befolkningen som helhet enn av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre?

  Hva forteller tabellen om hvorfor det i dag er liten forskjell mellom innvandrerbefolkningen og resten av befolkningen når det gjelder hvor mange som er i arbeid?

  Hvordan ser det ut til at den innvandringen som allerede har skjedd til Norge vil påvirke hvor stor andel av befolkningen som er i arbeidsfør alder om 20 år?

  Hvordan ser det ut til at innvandring vil ha påvirket hvor stor andel av befolkningen som er i arbeidsfør alder om 40 år, om det ikke kommer nye innvandrere til landet?


 • Hvem deltar i arbeidslivet?

  Finn hvilke grupper av kvinner med innvandrerbakgrunn hvor det er flere som har heltidsjobb enn blant kvinner som ikke har innvandrerbakgrunn. Hva tror du kan være årsaker til at kvinner fra akkurat disse landene deltar mer i arbeidslivet enn befolkningen for øvrig?

  Finn hvilke grupper av kvinner med innvandrerbakgrunn hvor det er færre enn halvparten som har en heltids- eller deltidsjobb. Hva kan være frivillige og ufrivillige årsaker til at det er færre som tilhører disse gruppene som er i jobb?

  Tror du at mønsteret av hvilke grupper av kvinner med innvandrerbakgrunn som deltar i arbeidslivet kommer til å forbli som det er i dag eller endre seg vesentlig i årene framover? Begrunn svaret.

  Finn hvilke grupper som i større grad enn blir i større grad enn andre arbeidsløse. Hva kan forklare dette?

  Finn hvilke grupper som i større grad enn andre blir uføretrygdet. Hva kan forklare dette?


 • Hva kan vi gjøre for å motvirke eldrebølgen?

  Øke skattenivået for de som er i arbeid

  Øke pensjonsalderen

  Øke barnetrygd og/eller gi gratis barnehage

  Åpne opp for mer innvandring

  Gjøre flere tiltak for å få flere inn i arbeid fra grupper med lav yrkesdeltakelse

  Andre forslag


Åpne som PDF