Hopp til hovedinnhold
Geografi
Hallingskarvet
Bildet viser et snødekt Hallingskarvet. Per Breiehagen / Getty Images

Norge i siste istid

I denne oppgaven skal dere starte med å tenke dere at en gruppe forskere kommer med følgende påstand: "Norge var ikke dekket av en isbre under siste istid."

1. Oppdrag

Dere får i oppdrag å bevise det motsatte -  at Norge var dekket av en isbre under siste istid. For å løse oppdraget må dere samle  bevis. Bevisene skal bestå av spor etter isbreen og de skal dere lete etter ute.

2. Forberedelser

Først må dere gjøre forberedelser. Diskuter hva som kan brukes som bevis og sett opp en oversikt (sjekkliste). Husk det dere har lært om isbreer og landformer. Tenk også igjennom hvordan sporene etter isbreen kan sees i landskapet.

Bruk kart til å gjøre dere kjent med området som skal undersøke. Digitale kart finnes på Kartiskolen.no (eller utleverte papirkart). Studer også kart som viser utbredelsen av isen under siste istid (2018-utg: s. 76, eldre utg: s. 74).

3. Feltarbeid

I undersøkelsesområdet gjør dere nøye observasjoner og ser etter om det finnes spor etter en isbre. Forsøk å tolke det dere ser og om det kan være et bevis for at isbreen har dekket området. Det kan f.eks være berggrunn som er polert og erodert, eller det kan være spesielle landformer. Bruk sjekklista dere lagde i forkant.

Beskriv det dere ser og forklar hva som har skapt dette. Tegn figurer og ta bilder. Merk av på kartet hvor fenomenene er funnet.

Vurder også om det er fenomen som kan støtte forskernes påstand.

4. Etterarbeid i klasserom

Gå igjennom notater, figurer og bilder. Vurder hvilke observasjoner som kan brukes som bevis og hvorfor (begrunnelse). Vurder også om det er observasjoner som støtter forskernes påstand.

Lag et dokument der bevismaterialet presenteres. Det må inneholde både en beskrivelse av bevisene og begrunnelse for hvorfor det er gyldige bevis. Teksten skal støttes av bilder. Presenter en konklusjon som bygger på bevisene.

Dersom dere ikke finner spor etter en isbre, viser det at påstanden er riktig? Diskuter dette.

5. Presentasjon

Presenter bevisene for resten av klassa og sammenlign med andres bevismateriale.

Etter presentasjonen kan det åpnes for kritiske spørsmål – er bevisene som legges fram overbevisende?

 

Nettressurser